Estadio online | ES | EUS
Menu

Diziplina-araubidea

El Reglamento de la Fundación (art. 10º) establece las obligaciones de las personas abonadas, que su incumplimiento (art. 11º) podrá suponer sanciones (además del abono del importe de la reparación de los daños si los hubiera) y la reincidencia la baja co

El Reglamento de la Fundación (art. 10º) establece las obligaciones de las personas abonadas, que su incumplimiento (art. 11º) podrá suponer sanciones (además del abono del importe de la reparación de los daños si los hubiera) y la reincidencia la baja como persona abonada y regula el procedimiento sancionador (art. 13º) mediante una Comisión de Disciplina y el correspondiente régimen discIplinario que te presentamos.

Estadio Vital Fundazioko Diziplina Araubidea

Fundazioaren instalazioak erabiltzeko, eta abonatu eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak arautzeko arautegiko (aurrerantzean, Erabileraren, Eskubideen eta Betebeharren Arautegia) 10. artikuluan ezarrita daude abonatuen betebeharrak; eta, bereziki, ondorengo zerrendan ageri direnak:

- Esparruan sartzean eta irtetean, egiaztagiria (txartel pertsonalizatua) erabiltzea.
- Fundazioaren instalazio, ekipamendu eta zerbitzuak zuzen eta ondo tratatuz erabiltzea.
- Gainerako abonatu eta erabiltzaileak eta fundazioko langileak errespetatzea.
- Beste abonatu edo erabiltzaile batzuen lehentasunezko eskubideak errespetatzea, bereziki instalazioak eta zerbitzuak erreserbatzean.
- Kopuru hauek garaiz ordaintzea: urteko kuota, ikastaro eta jardueretarako izen ematea, eta instalazio eta zerbitzuen erreserbak.
- Instalazio, ekipamendu eta zerbitzuetako erabilera arauak eta Fundazioko langileen aginduak betetzea.
- Harremanetarako datuetan (helbidea, bankuko datuak, eta abar) akatsen bat edo aldaketaren bat izanez gero, Fundazioari lehenbailehen jakinaraztea.

Jarraian, Erabileraren, Eskubideen eta Betebeharren Arautegiko 11. artikuluan ezarrita dagoenez, “«abonatuen betebeharrak huts egiteak zigorrak ekar ditzake; eta berriz huts egiteak, abonatu izateari utzi beharra»“.

Era berean, Erabileraren, Eskubideen eta Betebeharren Arautegiko 12. artikuluak dioenez, «abonatuen betebeharrak huts egiteak Fundazioaren instalazio edo zerbitzuei kalte egiten badie, kaltearen eragileak ordaindu beharko du konpontzearen zenbatekoa, eta dagokion zigorra ere bai».

Azkenik, zigor prozedura arautzean, Arautegiko 13. artikuluan ezarrita dago Diziplina Batzorde bat izango dela. Diziplina Batzordeak izapidetu eta ebatziko ditu —eskuordetzen zaizkion eskumenak erabiliz— abonatuek euren betebeharrak bete ez dituztelako abiarazitako espedienteak. Hartara, Diziplina Batzordeak proposatu edo ezarriko ditu —kasuan kasu— egoki deritzen zigorrak, gertakarien larritasunari eta Fundazioaren diziplina arautegiari kasu eginda.

DIZIPLINA ARAUTEGIA

I. KAPITULUA.– XEDAPEN OROKORRAK


1. artikulua.- Estadio Vital Fundazioaren diziplina araubidea Estatutuetan, Erabileraren, Eskubideen eta Betebeharren Arautegian eta Diziplina Arautegi honetan ezarritako arauek zuzentzen dute.

2. artikulua.- Diziplina Arautegia aplikagarri izango zaie Estadio Vital Fundazioaren abonatuei, eta bere barnean hartzen ditu arautegi horretan ezarritako arau hausteak eta jokabide arauak, bai eta aplikagarri den goragoko lege arauetan jasotakoak ere.

Betiere, diziplina araubidea independentea da arau hausleek izan dezaketen erantzukizun zibil edo penaletik. Gertakariak falta baldin badira arautegi honetan horrela jasota dagoelako, eta delitu edo falta ere izan badaitezke, Estadio Vital Fundazioak horien gertakarien berri emango die dagokion jurisdikzioari, prozedura arruntak erabiliz. Halakoetan, prozedura etetea erabakiko du, harik eta ebazpen judiziala ematen den arte; hala ere, dagozkion kautelazko neurriak hartu ahalko ditu.

II. KAPITULUA.– FALTAK ETA ZIGORRAK

3. artikulua.- Zigortzeko moduko arau hausteak hauek baino ez dira: arautegi honetan ezarritakoak, eta aplikagarri diren goragoko lege xedapenetan ezarritakoak. Betiere, ondorengo hauek ziurtatuko dituzten printzipio eta irizpideak beteko dira:

1.- Falta arinen, astunen eta oso astunen artean bereiztea.
2.- Falta horiei aplika dakizkiekeen zigorrak proportzionalak izatea.
3.- Gertakari beregatik zigor bikoitzik ez izatea.
4.- Diziplina xedapenek atzeraeragina izango dute, arau hausleari mesede egiten diotenean, nahiz eta xedapenak argitaratzerako ebazpen irmoa emanda egon.
5.- Ezingo da zigorrik ezarri doloa edo errua edo zabarkeria astuna ez badago, ez eta gertatzen diren unean arautegi honetan edo indarrean diren lege xedapenetan arau hauste tipifikatua ez diren egintza edo omisioengatik ere.

III. KAPITULUA.– FALTA ETA ZIGOR MOTAK

4. artikulua.- Faltak arinak, astunak edo oso astunak izan daitezke, arautegi honetan ezarritakoari jarraituz.

5. artikulua.- Falta arinak.
Falta arintzat hartuko dira ondorengo hauek:
a) Zabarkeria hutsez Erabileraren, Eskubideen eta Betebeharren Arautegiko arauak ez betetzea.
b) Fundazioko langileek beren eginkizunak egitean emandako agindu edo oharrak ez betetzea.
c) Jokabide pixka bat desegokia.

6. artikulua.- Falta astunak.
Falta astuntzat hartuko dira ondorengo hauek:
a) Doloz edo nahita Erabileraren, Eskubideen eta Betebeharren Arautegiko arauak ez betetzea.
b) Fundazioko abonatu edo erabiltzaileei edo langileei hitzez edo ekintzez laidoak, irainak edo protesta bortitz eta arranditsuak egitea.
c) Estadioren instalazioen barruan beharrezko neurritasuna nabarmenki ez gordetzea, halako moduz non bizikidetzako arau zibikoen kontrako jarrera edo jokabidea izaten den.
d) Falta oso astuntzat hartzen diren egintzak estaltzea edo halakoak egin daitezen zirikatzea.
e) Fundazioari, haren gobernu organoei, langileei edo abonatu nahiz erabiltzaileei eragiten dieten asmakeriak edo gezurrezko albisteak nahita zabaltzea.
f) Falta arintzat jotzen den batean berrerortzea.

7. artikulua.- Falta oso astunak.
Falta oso astuntzat hartuko dira ondorengo hauek:
a) Fundazioaren abonatu nahiz erabiltzaileei edo langileei edozein bereizkeria ekintza egitea, haien sexuagatik, arrazagatik, etniagatik, nazionalitateagatik, erlijioagatik, ideologiagatik edo sexu kondizioagatik, bai eta dibertsitate funtzionala duen pertsona izateagatik ere.
b) Instalazioen barruan Fundazioaren, beste abonatu nahiz erabiltzaile batzuen edo langileen jabetzako edozer ostea.
c) Estadioko esparrura abonatu ez direnei sartzen laguntzea, abonatu agiria lagaz edo beste edozein bidez.
d) Instalazioen barruko edozein ekintza edo jendaurreko edozein liskar, baldin Fundazioaren errespetu eta ospeari kalte egiten diola jo badaiteke.
e) Fundazioaren tresna, instalazio, ekipamendu edo ondasunei egindako kalte oro.
f) Ezarritako zigorrak edo kautelazko neurriak haustea.
g) Fundazioko beste abonatu bati, erabiltzaile bati edo langile bati erasorik, derrigortzerik edo mehatxurik egitea.
h) Falta astuntzat jotzen den batean berrerortzea.

8. artikulua.- Zigorrak
1.- Falta arinei zigor hau ezarriko zaie:
Gutxieneko gradua: ahoz ohartaraztea.
Erdiko gradua: idatziz ohartaraztea.
Goreneko gradua: 7 – 30 egunez, instalazioetan sartzea galaraztea.
2.- Falta astunengatiko zigorrek abonatutzat dituen eskubideak etetea ekarriko dute, gehienez bost urtez.
Gutxieneko gradua: gehienez urtebetez.
Erdiko gradua: urtebetetik hiru urtera bitartean.
Goreneko gradua: hiru urtetik bost urtera bitartean.
Diziplina prozeduraren aldian aldi baterako etenaldiaren neurria hartu bada, etenaldi horren iraunaldia zenbatuko da.
3.- Falta oso astunengatiko zigorrek aldi jakin batez Fundazioko abonatu izatetik etetea ekarriko dute, edo behin betiko kanporatzea. Gainera, berekin ekarriko du abonatutzat berriz onartzeko ezintasuna, harik eta zigorraldia bukatzen den arte, salbu eta zigor mugagabea bada.
Behin betiko kanporatzeko erabakia hartzeko, Diziplina Batzordeko kide guztien aldeko botoa beharko da.
Gutxieneko gradua: gehienez bost urtez.
Erdiko gradua: bost urtetik hamar urtera bitartean.
Goreneko gradua: hamar urtetik behin betiko kanporatzeraino.
Zigorraldia bukatu eta gero berriz onartua izanez gero, une horretan indarrean den sarrera kuota ordaindu beharko du.
4.- Abonatu izatetik eteteak ez du inoiz ere abonatutako kuotak itzultzeko eskubiderik emango. Eteteak irauten duen bitartean urteko kuota ordaintzeari uzten badio, abonatu izateari utziko dio behin betiko.
5.- Arau hausteak Fundazioaren instalazio, ekipamendu edo zerbitzuei kalte egiten badie, kaltearen eragileak ordaindu beharko du konpontzearen zenbatekoa; gainera, zigorra ezarri ahalko zaio. Egilea adingabe bat denean, konpontzearen erantzuleak solidarioki izango dira gurasoak, tutoreak, abegi-egileak eta legezko nahiz izatezko zaintzaileak, ordena horretan. Izan ere, dagokien prebentzio eta zaintza betebeharra huts egin izango dute.
6.- Egintza bakarretik edo ondoz ondoko egintzetatik falta bi edo gehiago eratortzen badira, horietako bakoitza bereizita zigortu ahalko da.

IV. KAPITULUA.– DIZIPLINA ERANTZUKIZUNA

9. artikulua.- Inguruabar salbuesleak, astungarriak eta aringarriak.
1.- Erantzukizunaren inguruabar salbuesletzat joko da, baldin arau haustea istripuz edo errurik nahiz asmorik gabe egin bada.
2.- Inguruabar astungarriak dira:
a) Berrerortzea. Berrerortzea gertatuko da baldin egilea aurrez larritasun berdina edo handiagoa duen barau hausteren bategatik zigortua izan bada, edo larritasun txikiagoko arau hauste birengatik edo gehiagorengatik, zigor horiek oraindik preskribatuta ez daudenean.
b) Preskribatu gabeko arau hausteak errepikatzea.
c) Premeditazioa, konfiantza abusua edo egin daitekeen kaltearen jakitun izatea.
3.- Inguruabar aringarriak dira:
a) Berezko damutzea, baldin egintza gertatu eta berehala eta espedientearen irekieraren berri izan baino lehen gertatu bada, arau haustearen ondorioak konpontzeko edo txikiagotzeko asmoz, edo ofendituari ordaina emateko asmoz.
b) Egindako kaltea konpontzeko saiakera edo asmoa.
c) Gertatu zena bezain gaitz larria egiteko asmoa ez izatea.
d) Arau haustea probokazio aski bat izan eta berehala gertatzea.

10. artikulua.- Inguruabarren aldiberekotasuna.
a) Egintzan inguruabar aringarririk eta astungarririk biltzen ez denean, arau aplikagarrian adierazitako zigorra ezarriko zaio, erdiko graduan.
b) Inguruabar aringarri bat soilik biltzen bada, zigorra gutxieneko graduan ezarriko da.
c) Inguruabar aringarri bi edo gehiago biltzen badira, ondorengo beheragoko zigorra ezarriko da, gutxieneko graduan. Gutxieneko gradurik ez bada, beheragoko ondorengo zigorrean faltetarako zehaztutakoa ezarriko da.
d) Inguruabar astungarriak soilik biltzen badira, zigorra goreneko graduan ezarriko da.
e) Inguruabar aringarri eta astungarriak biltzen badira, arrazoizko eran konpentsatuko dira, inguruabar batzuen eta besteen balioa neurtuta.

V. KAPITULUA.– ZIGORRAK PRESKRIBATZEA ETA ETETEA. JAKINARAZPENAK ETA ERREKURTSOAK

11. artikulua.- Faltak bi urteren, urtebeteren edo hilabeteren buruan preskribatuko dira, falta oso astunak, astunak ala arinak diren, hurrenez hurren. Preskribatze epea, falta egiten den egunaren biharamunean hasiko da. Preskribatze epea eten egingo da zigortze prozedura abiatu dela jakinarazten den unean.
Zigorrak bi urteren, urtebeteren edo hilabeteren buruan preskribatuko dira, falta oso astunei, astunei ala arinei dagokien, hurrenez hurren. Preskribatze epea, zigorra ezartzeko ebazpena irmoa den egunaren biharamunean hasiko da: edo zigorra betetzea urratu zenetik, zigor-betetzea hasia baldin bada.

12. artikulua.- Ezarritako zigorrak berehala izango dira betearazleak, salbu eta dagozkion errekurtsoak jarri badira; azken kasu horretan, betearaztea gelditu edo etengo da.

13. artikulua.- Diziplina Batzordeak erregistro bat eramango du, ezarritako zigorrena. Helburua izango da, besteak beste, aintzat hartu ahal izateko egindako falta eta erantzukizuna alda dezaketen inguruabarrak, eta falten nahiz zigorren preskribatze epeak zenbatu ahal izateko.

14. artikulua.- Ebazpenen arrazoiak azaltzea.
1.- Ebazpen guztiek arrazoituak izan behar dute.
2.- Zigor espedienteen ebazpenek zigortutako egintzaren tipifikazioa adierazi beharko dute; urratutako araua aipatu beharko dute; eta jar daitekeen errekurtsoa adierazi beharko dute, errekurtsoa zein organori zuzendu behar zaion eta zer epetan aurkeztu behar den zehaztuta.

15. artikulua.- Ebazpenak jakinaraztea.
1.- Zigortze prozeduran eragindakoei eragiten dieten ebazpenak haiei jakinarazi beharko zaizkie albait lasterren.
2.- Jakinazpenak egiteko, eragindakoak jakinarazpena jaso duela frogatzeko aukera ematen duen edozein bide erabiliko da.
3.- Gertakarien egilea adingabea denean, hala espedientearen abiaraztea nola zigortze prozeduraren barruan gero ematen diren ebazpen guztiak jakinaraziko zaizkie haren gurasoei, tutoreei, abegi-egileei edo legezko nahiz izatezko zaintzaileei, kasuan kasu.
4.- Jakinarazpenek ebazpenaren testu osoa eduki beharko dute, eta adierazi beharko dute aurkez daitezkeen errekurtso zein diren, zer organoren aurrean aurkeztu behar diren, eta zer epetan.

VI. KAPITULUA.– DIZIPLINA ORGANOAK

16. artikulua.- Espedienteen instrukzioa, ebazpen proposamena eta onarpena Diziplina Batzordeari dagozkio.

Hala ere, instruktorearen iritziz falta arintzat hartzekoa den arau hauste bat denean, espedientea izapidetu eta ebazteaz Diziplina Batzordeak eskuordetutako organo bat arduratu ahalko da.

17. artikulua.- Diziplina Batzordeak hiru kide izango ditu: Fundazioko Batzorde Betearazleak izendatutako bi kide (horietatik bat, Fundazioko abonatua izango da) eta Fundazioko zuzendaria. Zuzendariak egingo ditu idazkari lanak. Batzorde Betearazleak izendatutako bi kideak lau urterako izango dira; eta epe hori beste horrenbesteko aldi baterako berritu ahalko da. Gainera, Fundazioaren Administrazioko koordinatzailearen parte hartzea izan ahalko du, beharrezkoa denean.
Idazkariak erabakien aktak egingo ditu, eragindakoei jakinaraziko dizkie, eta ezartzen diren zigorren eta aurrekarien kontrola eramango du.

18. artikulua.- Diziplina Batzordeak bere erabakietan hobekien lagundu ahalko dion informazio guztia bildu ahalko du. Askatasun osoa izango du frogak, aurrekariak eta txostenak balioztatzeko. Erabakiak gehiengo soilez hartuko dira.

19. artikulua.- Prozeduretan, instrukzio faseaz instruktore bat arduratuko da; eta ebazpen proposamenaz, Diziplina Batzordea. Instruktorea Administrazioko koordinatzailea izango da, eta ez du boto eskubiderik izango proposatzen duen ebazpenean.

VII. KAPITULUA.– DIZIPLINA PROZEDURAK

20. artikulua.- Diziplina prozedurako edozein unetan, eragindakoek edo haien ordezkariek espedientea ikusi eta ezagutu ahalko dute. Horretarako, eskatzen badute, espedientea erakutsiko zaie Estadio Vital Fundazioaren instalazioetako harrera lekuan. Ekitaldi horren agiria egingo da, eta eragindakoak edo haren ordezkariak sinatuko du.

21. artikulua.-
1.- Diziplina prozedura abiatzeko bi bide daude: dela ofizioz, Diziplina Batzordeak abiatuta; dela Fundazioko abonatu, erabiltzaile edo langileren batek salaketa eginda. Baldin ustezko arau haustea abonatu edo erabiltzaileren batek hautematen badu, pertsona horrek, egoki baderitzo, Zuzendaritzari jakinaraziko dio, dagokion jakinarazpena betez. Jakinarazpen horretan jasoko dira gertakariak, gertatu ziren bezalaxe, inolako balorazio edo iritzi pertsonalik jarri gabe.
2.- Arau haustearen jakinarazpena Administrazioko koordinatzaileari bidaliko zaio. Koordinatzaileak jakinarazpena artxibatzeko edo zigortze espedientea abiatzeko aukera izango du. Espedientearekin aurrera eginez gero, Diziplina Batzordeari helaraziko zaio, izapidetu dezan, salbu eta 16. artikuluko bigarren paragrafoan ezarritakoa egokitzen bada.
3.- Zigorrak ezartzeko prozedura aplikagarriak bermatu behar ditu eragindakoei entzuteko izapidea eta errekurtsoa aurkezteko eskubidea.
4.- Entzunaldiaren izapidea eragindakoek egingo dute beren eskubiderako egoki deritzeten adierazpenak idatziz eginda, eta hala egokituz gero frogak aurkeztuta. Horretarako, 10 egun balioduneko epea izango dute, diziplina espedientea ireki dela jakinarazi zaien egunetik hasita.

22. artikulua.- Behin-behineko neurriak hartzea.
1.- Prozedura abiatuta, eta proportzionaltasun printzipioari men eginez, Diziplina Batzordeak egoki deritzen behin-behineko neurriak hartu ahalko ditu, eman litekeen ebazpenaren eraginkortasuna ziurtatzearren. Neurri horiek prozeduraren edozein unetan hartu ahalko dira, dela ofizioz, dela instruktorearen mozio arrazoituz. Neurriak hartzeko erabakiak behar bezala arrazoitua izan beharko du.
2.- Ezingo da konpondu ezinezko kalteak eragin dezakeen behin-behineko neurririk eman.

23. artikulua.- Frogabideak.
1.- Prozedurarako eta haren ebazpenerako adierazgarriak diren egitateak edozein frogabidez egiaztatu ahalko dira, instruktoreak frogaldia hastea erabaki eta gero, eta instruktoreak horretarako ezarritako eperaen barruan. Epe hori gehienez hamabost egun baliodunekoa izango da, eta gutxienez bostekoa.
2.- Eragindakoek Zuzenbidean onargarri den edozein frogabide aurkeztu ahalko dute.
3.- Frogak egiteko egokitzat deklaratu direnean, eragindakoei garaiz jakinarazi beharko zaizkie, proposatutako frogak egiteko tokia, ordua eta eguna adierazita.
4.- Eragindakoek proposatutako frogarik espresuki edo tazituki ukatzen bada, eragindakoek erreklamazioa aurkeztu ahalko diote Diziplina Batzordeari, hiru egun balioduneko epean. Batzordeak hiru egunen barruan eman beharko du erabakia. Erreklamazioa aurkezteak inoiz ere ez du geldiaraziko espedientearen izapidetzea.

24. artikulua.- Kargu orria eta ebazpen proposamenak.
1.- Egindako jarduketak ikusita, eta prozedura hasi zenetik gehienez hilabeteko epean, instruktoreak artxibatzea proposatuko du edo kargu orria egingo du. Kargu orrian sartu beharko ditu egotzitako egitateak, gertatu ziren inguruabarrak, eta ustezko arau hausteak; bai eta aplika litezkeen zigorrak ere. Instruktoreak, kausa justifikatuengatik, epe hori luzatzea eskatu ahalko dio ebazteko eskumena duen organoari.
2.- Kargu orrian, instruktoreak ebazpen proposamen bat aurkeztuko du. Proposamen hori eragindakoei jakinaraziko zaie, hamar egun balioduneko epean beren eskubide eta interesen alde egoki deritzeten alegazioak adieraz ditzaten. Era berean, behin-behineko neurririk ezarri bada, kargu orrian instruktoreak proposatu beharko du neurri horiek mantentzea edo kentzea.
3.- Alegazio horiek jasotakoan, edo aurreko atalean adierazitako epea bukatutakoan, instruktoreak, beste izapiderik gabe, espedientea Diziplina Batzordeari aurkeztuko dio, aurkeztu diren alegazioak gehituta. Diziplina Batzordeak du ebazteko eskumena, proposamena mantenduz edo arrazoituta aldatuz, alegazioak aztertuta.

25. artikulua.- Organo eskumendunak ebazpena gehienez hamabost eguneko epean eman beharko du, instruktoreak espedientea aurkeztu zionetik. Hala ere, espedientea izapidetzean salbuespenezko egoerarik gertatu bada, Diziplina Batzordeak epeak luzatzea erabaki ahalko du.

VII. KAPITULUA.– ERREKURTSOAK ETA EBAZPENAK

26. artikulua.- Jakinarazpenek ebazpenaren testu osoa eduki beharko dute, eta adierazi beharko dute ea ebazpena behin betikoa den edo ez, eta ea zer erreklamazio edo errekurtso aurkez daitezkeen, zer organoren aurrean aurkeztu behar diren, eta zer epetan.
Diziplina Batzordeak emandako ebazpenen aurkako errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Fundazioko Batzorde Betearazleari. Batzorde Betearazlearena izango da azken erabakia.

27. artikulua.- Errekurtso baten ebazpenak berretsi, ezeztatu edo aldatuko du errekurritutako erabakia. Erabakia aldatzen badu, ezingo dio eragindakoari kalte handiagorik ekarri, baldin eragindakoa izan bada errekurtsogile bakarra.